Beschreibung: Mo 120 Rt 61, 120 Mm Mörser-Batterie: mehrere Runden, mittlere Sicht Kanonen

Beschreibung: Mo 120 Rt 61, 120 Mm Mörser-Batterie: viele Runden, kontinuierliche brennen, mittlere Sicht Kanonen

Beschreibung: Mo 120 Rt 61, 120 Mm Mörser-Batterie: mehrere Runden, mittlere Sicht Kanonen

Beschreibung: Mo 120 Rt 61, 120 Mm Mörser-Batterie: mehrere Runden, mittlere Sicht Kanonen